Meble i pomoce

dydaktyczne

Sprawdź nasz

najnowszy

asortyment

Sprawdź

najnowsze

promocje

Najlepsze promocje -10%

Cena obniżona z 1 223,85 zł do 1 101,47 zł

Super pakiet programów

Super pakiet programów

Kategoria: Szkoła podstawowa

Podkategoria: Programy edukacyjne

1 101,47 zł
895,50 zł netto

Zdjęcia produktu

Super pakiet programów

Opis produktu: Super pakiet programów

Przedstawiamy pakiet 24 programów edukacyjnych - edycja limitowana

1. CPK - Ćwiczenia pamięci krótkotrwałej

 • ćwiczenie zapamiętywania numerów i ciągów literowych o zwiększającej się długości
 • wyszukiwanie zaprezentowanego przez chwilę wyrazu (ów) spośród innych wyrazów
 • zapamiętywanie kilku wyrazów
 • zapamiętywanie kolejności wyrazów
 • zapamiętywanie i odrysowywanie prostych kształtów z detalami
 • duży prostokąt ze szczegółami w środku, które trzeba zapamiętać


2. Czytanie
Zakres materiału:

 • analiza głoskowa,
 • analiza literowa,
 • układanie wyrazów z rozsypanek literowych,
 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,
 • segregowanie wyrazów wg układu liter,
 • układanie wyrazów z sylab,
 • wyszukiwanie krótkich słów w dłuższych wyrazach,
 • ćwiczenie słuchu fonemowego,
 • wskazywanie wyrazów czytanych przez lektora.3. Dyskalkulia
Zagadnienia: ćwiczenie pojęcia liczby, ćwiczenie czynności matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych i układanie do nich równań. Klasyfikacja liczb ze względu na relacje większości (mniejszości). Proste działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Zbiory. Dla kogo: uczniowie młodszych klas SP i nawet 6-latki.


4. Dyskalkulia dla gimnazjum I
Celem przewodnim programu jest ćwiczenie rozwiązywania praktycznych zadań, które opierają się o rzeczywiste sytuacje wzięte z życia.

Rozwiązywanie tego typu zadań jest realizowane z użyciem specjalnie zaprojektowanego kreatora. Uczeń czyta i analizuje treść zadania. Na kolejnych planszach, uczeń musi wskazać: dane zadania, szukane, wartości danych i wreszcie wprowadza wyniki. Przejście do kolejnego etapu rozwiązywania zadania możliwe jest po prawidłowym wykonaniu danego etapu.

Dla każdego zadania opracowano pomoc, w której jest informacja jak należy rozwiązywać dane zadanie.

Zadania podzielono na dwie grupy: 1) Zadania łatwiejsze - rozwiązanie zadania polega na dokonaniu analizy treści zadania (znalezienie danych, szukanych) przeprowadzeniu pewnych obliczeń 2) Zadania trudniejsze, w których trzeba wykazać się myśleniem. Często zadania te są prostsze obliczeniowo, ale ich rozwiązanie nie jest tak bardzo schematyczne. Ich rozwiązywanie przyczynia się do głębszego zrozumienia pojęć etc.

Na każdym etapie rozwiązywania zadania zbierane są informacje, jak uczeń radzi sobie w tym etapie (np. czy dobrze wyszukuje dane, szukane, czy prawidłowo zapamiętuje wartości danych, czy prawidłowo oblicza wyniki etc.)

Po rozwiązaniu zadania prezentowany jest raport, określający, jak uczeń radził sobie w tym zadaniu i nad czym musi jeszcze pracować.


5. Dyskalkulia dla gimnazjum II

 • Obliczanie wartości wyrażeń – dla zadanego wyrażenia i wartości zmiennych uczeń oblicza wartość tego wyrażenia np.: Oblicz wartość wyrażania 10x+3y dla x=8 i y=9.
 • Redukowanie wyrażeń podobnych – W zadanym wyrażeniu uczeń ma dokonać redukcji wyrazów podobnych np. 2a+(-3)b+(-5)a+(-2)b=-3a-5b
 • Wyłączanie przed nawias – Uczeń ma zamienić sumę na iloczyn poprzez wyciągnięcie wspólnego czynnika przed nawias np.: 35a+25b = 5(7a+5b)
 • Mnożenie jedno i dwumianów – Uczeń ma wykonać mnożenie typu a(b+c)   (a+b)(c+d) np: 5(a+3)=5a+15
 • Sprawdzanie, czy dana liczba spełnia równanie – Uczeń podstawia daną liczbę do równania i sprawdza, czy liczba ta spełnia to równanie np.: Sprawdź, czy liczba -0.4 spełnia równanie: 10x+11=5x+9
 • Rozwiązywanie równań – równania typu ax+b=c   ax+b=cx+d np.: 2x+1=3   2x+1=x+1
 • Zadania tekstowe opierające się na rzeczywistych problemach z życia codziennego dostosowane do potrzeb uczniów z dyskalkulią. Zadania inspirowane postulatami terapeutów i nauczycieli, którzy pracują z uczniami z dyskalkulią.
 • Dodatkowo program zawiera prezentacje:

o korzystaniu z programu
o wyrażeniach
równaniach

 • Każdy rodzaj zadania posiada pomoc

 


6. Dysortografia (program)
Program złożony z trzech części. Zawierają one kolejno materiał dydaktyczny z zakresu pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Zastosowane rodzaje prezentacji (m.in. przepisywanie, podpisywanie obrazków, pisanie ze słuchu, uzupełnianie zdań) są dostosowane do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Program jest wzbogacony o ćwiczenia na materiale niewyrazowym (układanie z puzzli, porównywanie ciągów, znajdowanie obrazków niemających par), których celem jest m.in. ćwiczenie pamięci krótkotrwałej, współpracy półkul mózgu itp. Użycie programu pozwala uatrakcyjnić uczenie się ortografii, jak również pozwala znacznie odciążyć nauczycieli i rodziców w pracy z uczniem. Warto dodać, iż z programów mogą korzystać również uczniowie niemający dysortografii lub dysleksji, którzy chcą poprawić umiejętność poprawnego pisania. Program zawiera 348 ćwiczeń. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytami ćwiczeń Pani mgr Zdzisławy Saduś w zakresie pisowni ó/u, rz/ż, ch/h. Ćwiczenia można drukować co daje możliwość ćwiczenia ręcznego pisania.


7. Matematyka
Rodzaje ćwiczeń:

 • Liczenie (dziecko liczy, komputer - lektor - wymawia kolejne liczby. Dokładne określanie błędów: nie policzono wszystkiego, niektóre elementy policzono 2 razy. Możliwa demonstracja liczenia przez komputer (komputer liczy sam) liczenie jednakowych elementów, różnych elementów (prostokąty i elipsy), wybranych elementów (np. tylko prostokąty).
 • Maszyny liczące (tak, jak literaturze) (dodające, mnożące, wersja łatwiejsza i trudniejsza ) takie tabelki z łukiem na górze, który symbolizuje działanie. Dany jest rodzaj działania (dodawanie lub mnożenie).
 • Gra pełna pułapek (geometryczna interpretacja liczby (jako odległości) oraz dodawania i odejmowania.
 • Statki (nowa wersja) komputer realizując podaje nr pola zawierający się od 1..100, W kolejnych rzędach są pola od 1..10, 11-20, 21-30, itp. Uczeń musi określić pole, w które strzela komputer. Prezentacja wymaga liczenia oraz ćwiczy liczby 2-cyfrowe (wprawka do systemu pozycyjnego).
 • Porównywanie długości odcinków.
 • Porównywanie “wielkości” figur na płaszczyźnie.
 • Układanie figur geometrycznych z elementów.8. MNBT - Matematyka nie musi być trudna
Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami matematyki. Podstawowe rodzaje ćwiczeń: klasyfikacja, słowne zapisywanie liczb, zaznaczenie liczb na osi liczbowej. Interpretacja sumy i różnicy na osi liczbowej. Rysowanie kwadratów o zadanym boku (długość boku jest liczbą naturalną), zadanym polu (będącym kwadratem liczby naturalnej), i zadanym obwodzie. Rysowanie kwadratu o polu mniejszym (lub równym, większym) od wzorca (ćwiczenie relacji większości mniejszości). Rysowanie prostokątów o zadanych bokach (długości boków są liczbami naturalnymi). Rysowanie wybranego prostokąta o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi. Rysowanie wszystkich prostokątów o zadanym polu, którego boki są liczbami naturalnymi (ćwiczenie tabliczki mnożenia). Ćwiczenia z zakresu dziesiątkowego systemu pozycyjnego (przestawianie liczby zgodnie z semantyką tego zapisu np. 2346 = 2*1000+3*100+4*10+6*1). Równania z „kratką”, w którą uczeń ma wpisać brakującą liczbę. Rodzaje działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie działania są wykonywalne w zbiorze liczb naturalnych. Proste równoległe, przecinające się, prostopadłe.

9. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym II
Program dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej przeznaczony do terapii dysleksji i dysortografii. Zakres materiału:

 • pismo obrazkowe,
 • zapamiętywanie kolejności ułożenia podobnych elementów,
 • obwodzenie liter p P, b B, g G, d D,
 • znajdowanie znajdowanie różnic na obrazkach,
 • znajdowanie zadanych obiektów na obrazkach,
 • układanie figur geometrycznych z rozsypanych elementów,
 • dobieranie brakującego elementu do układanki geometrycznej,
 • układanki z puzzli.10. Program Pisownia ĄĘ I
Program wspomaga naukę zagadnień związanych z pisownią ą, ę po spółgłoskach miękkich, zmiękczonych, j, l, ł, cz, sz, ż, w bezokolicznikach zakończonych na -ić, -yć, -eć, w wyrazach typu wąż – węże (wymiana ą:ę), w wyrazach z ch.. A zakres materiału jest skorelowany z zeszytem ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś "Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą ę" wydanej przez Wydawnictwo Oświatowe Promyk w Opolu. Program zawiera 134 ćwiczenia. W ćwiczeniach zastosowano oddziałujące na analizatory wzrokowy i słuchowy.


11. Pisownia ą, ę, om, on, em, en cz. II
Materiał zawarty w tym programie obejmuje pisownię ą, om, on, ę, em, en: w końcówkach form deklinacyjnych, w końcówkach form koniugacyjnych, w cząstkach ął, ęł, ęl, w zakończeniach -ąć, -ąc, -ąwszy, itp., w zaimkach przysłownych i w innych wyrazach. Zakres materiału jest skorelowany z zeszytem ćwiczeń autorstwa mgr Z. Saduś "Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii ą ę" wydanej przez Wydawnictwo Oświatowe Promyk w Opolu.


12. Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia
Program przeznaczony jest dla uczniów młodszych w przedziale 1-3. Celem programu jest ułatwienie nabycia podstawowych kompetencji do nauki matematyki w szkole, usprawnienie operacyjnego rozumowania, ćwiczenie podstawowych działań przez ucznia oraz opanowanie i ćwiczenie tabliczki mnożenia. Rodzaje prezentacji:

 • liczenie elementów w zbiorze (dla różnych zakresów do 10, do 20, itp),
 • ćwiczenie dodawania wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • ćwiczenie mnożenia wraz z jego reprezentacją ikoniczną (dla różnych zakresów),
 • porównywanie długości,
 • liczenie elementów na obrazkach,
 • zapamiętywanie ciągów,
 • nauka tabliczki mnożenia w oparciu o przystosowaną do tego celu grę w statki.13. Spółgłoski miękkie

 • Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej w przedziale 1-4. Jest skorelowany ze skryptem A. Omiecińskiej i Z. Saduś. Obejmuje pisownię głosek miękkich zapisywanych literami:

si, s, ś
ci, c, ć
zi, z, ź
ni, n, ń
dzi, dz, dź

 • Zastosowane formy prezentacji:

przepisywanie,
pisanie ze słuchu,
uzupełnianie zdań i związków wyrazowych,
podpisywanie obrazków.

 • Ponadto program zawiera ćwiczenia dodatkowe polegające między innymi na:

łączeniu punktów w litery, które z kolei tworzą wyrazy
tworzenie schematów przedstawiających pisownię
układanie wyrazów z pomieszanych liter

14. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym

Celem programu jest ćwiczenie analizatora wzrokowego, pamięci krótkotrwałej i koordynacji ręka – oko zrobiony jest na 10 poziomach trudności. Zastosowano takie formy prezentacji jak:

 • porównywanie ciągów niewyrazowych opartych na literkach: p b g d
 • przepisywanie znikających ciągów niewyrazowych
 • sortowanie ciągów niewyrazowych do tabelek
 • sortowanie cyfr do tabelek
 • szukanie obrazków bez pary
 • leniwe ósemki (tor samochodowy w kształcie leniwej ósemki- uczeń jeździ samochodzikiem po torze)
 • porównywanie kolorowych mozaik.15. FOXE TESTORT 2012
System FOXE TESTORT 2012 – służy do przeprowadzania testów ortograficznych. Umożliwia on badanie znajomości reguł ortograficznych, pamięci wzrokowej, sprawdzanie znajomości wyrazów o pisowni niemotywowanej czyli wyrazów z list.
Pomysł ćwiczeń i niektóre przykłady w systemie zaczerpnięto z książki Pani Z. Saduś pt. „Jak pomóc uczniowi w nauce ortografii”.

Aplikacja nauczyciela zarządza systemem, zbiera informacje na temat testów wykonywanych przez uczniów.

Aplikacja ucznia służy bezpośrednio do wykonywania testów przez ucznia.

 

16. Lista wyrazów z ó niewymiennym
Program Lista wyrazów ó niewymiennym przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na celu dalsze utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np chór, córka, czółno, góra itp.

 
17. Lista wyrazów z rz na końcu
Program przeznaczony jest dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności z zapamiętaniem pisowni wyrazów o pisowni nie motywowanej. Prezentacje są tak dobrane, żeby dziecko nie nudziło się ćwicząc pisownię. Przede wszystkim dziecko ćwiczy łączenie obrazków z wyrazami, następnie podpisuje te obrazki przechodząc do kolejnych prezentacji, które mają na celu dalsze utrwalanie pisowni takich wyrazów jak np. egzemplarz, formularz, ołtarz, twarz, kołnierz itp.


18. Lista rz w środku
Program ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć. Przeznaczony dla dzieci młodszych oraz tych, które mają trudności w zapamiętaniu pisowni niemotywowanej np barbarzyńca, korzeń, porzeczka itp.

 
19. Lista rz na początku wyrazu
Program Lista rz na początku wyrazu ma na celu nauczenie dziecka pisowni niemotywowanej, czyli tych wyrazów, których trzeba się nauczyć na pamięć np. rząd, rzecz, rzeka, rzepak itp.


20. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 3
Program terapeutyczny przeznaczony dla dzieci z problemem dysleksji, dysortografii. Ćwiczenia na różnych poziomach trudności. Ciekawe prezentacje uatrakcyjnią pracę z dzieckiem dyslektycznym.

 

21. Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4
Program jest przeznaczony do terapii dysleksji dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej i zawiera następujące prezentacje:
sześcian i jego siatki, orientacja w przestrzeni trójwymiarowej, odczytywanie godzin z zegarów, które znajdują się w różnych położeniach, znajdowanie par obrazków, filety (cięte obrazki), pismo obrazkowe, układanie figur płaskich z rozsypanych części, puzzle.


22. Dysortografia 2013 WT (dla tablic interaktywnych)

 

23. Dysortografia 2013 Złota edycja (bez obsługi tablic interaktywnych)
Tylko zastosowanie oprogramowania wytworzonego do współpracy z tablicą interaktywną gwarantuje wykorzystanie wszystkich możliwości tej tablicy w procesie nauczania i znacząco ułatwi pracę nauczycieli.
Nasz system jest naprawdę skuteczny, ponieważ zawiera bardzo obszerny materiał z zakresu pisowni ó/u, rz/ż, ch/h oparty o zeszyty ćwiczeń opracowane przez mgr Z. Saduś, które stały się de facto standardem w pracy z uczniem z dysortografią i zdobyły uznanie bardzo wielu specjalistów. Oznacza to, iż decydują się Państwo na sprawdzone i uznane rozwiązanie. Nasz program zawiera różne rodzaje ćwiczeń dostosowane do różnych stylów uczenia się uczniów, jest więc odpowiedni praktycznie dla każdego ucznia.

 • Ćwiczenia analizatora wzrokowego oparte o techniki szybkiego czytania.
 • Pisanie ze słuchu, zagadki, obrazki, sprawdziany, przepisywanie, uzupełnianie.
 • Możliwość ręcznego wyboru ćwiczeń.
 • Możliwość drukowania niektórych ćwiczeń.
 • Bogata pomoc i zasad pisowni ó/u, rz/ż, ch/h.


Materiał merytoryczny 348 ćwiczeń. Materiał jest skorelowany z zeszytami ćwiczeń mgr Zdzisławy Saduś. Obejmuje on całość zagadnień związanych z pisownią ó/u, rz/ż, ch/h.

 

24. Gra Zeta w krainie trudnych wyrazów
Gra labiryntowa, w której tytułowa Zeta, czarownica na miotle, porusza się w labiryncie i strzela do pojawiających się wyrazów zgodnie z poleceniem.
Zakres materiału: wyrazy z "ó" motywowanym i niemotywowanym, wyrazy z "h" na początku z listy, wyrazy z "h" w środku z listy, utrwalanie wyrazów z listy z "ó", utrwalanie wyrazów z listy z "rz" na początku, wyrazy z "rz" na początku z listy i z "ż", wyrazy z "rz" w środku z listy i "rz" wymiennym na "r", wyrazy z listy z "rz" na końcu, wyrazy z „ch” na początku i wg zasad, wyrazy z „ch” w środku i wg zasad.

 

Podobne produkty

Lekcjotek@ Historia i Społeczeństwo
Zadzwoń
Podstawy matematyki wczesnoszkolnej i tabliczka mnożenia
175,89 zł
143,00 zł netto
Lekcjotek@ Przyroda dla klasy 4-6
Zadzwoń
Dyskalkulia
244,77 zł
199,00 zł netto
Pakiet Dysortografia
546,12 zł
444,00 zł netto
Ćwiczenie pamięci krótkotrwałej
196,80 zł
160,00 zł netto
Pakiet wczesnoszkolny
998,76 zł
812,00 zł netto
Lekcjotek@ Język Polski dla klas 4-6
Zadzwoń
Matematyka
196,80 zł
160,00 zł netto
Ćwiczenia na materiale niewyrazowym 4 - NW4
196,80 zł
160,00 zł netto
Spółgłoski miękkie
196,80 zł
160,00 zł netto
Pakiet 10 programów
1 499,37 zł
1 219,00 zł netto